Hoàng, T. M. (2024) “Chỉ số vượt qua nghịch cảnh (Adversity Quotient - AQ) và thế mạnh của việc dạy học văn bản văn chương trong việc nâng cao chỉ số AQ cho học sinh trung học phổ thông”, Tạp chí Giáo dục, 24(7), tr 24–29. Available at: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1628 (Truy cập: 15 Tháng Bảy 2024).