Phạm, T. T. và Nguyễn, T. H. D. (2024) “Nghiên cứu khả năng thích ứng nghề nghiệp của sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và các trường trực thuộc”, Tạp chí Giáo dục, 24(số đặc biệt 2), tr 308–312. Available at: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1737 (Truy cập: 15 Tháng Bảy 2024).