Phạm, T. H. và Nguyễn, N. Đông (2024) “Một số nghiên cứu về chính sách và đánh giá hiệu quả chính sách hỗ trợ giáo viên dạy tiếng dân tộc thiểu số ở cơ sở giáo dục phổ thông”, Tạp chí Giáo dục, 24(9), tr 1–6. Available at: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1751 (Truy cập: 21 Tháng Sáu 2024).