Vũ, C. T. . (2024) “Nghiên cứu trắc lượng thư mục về phát triển chuyên môn cho giáo viên khoa học từ cơ sở dữ liệu Scopus giai đoạn 2001 đến 2021”, Tạp chí Giáo dục, 24(9), tr 13–18. Available at: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1753 (Truy cập: 16 Tháng Sáu 2024).