Nguyễn, H. Q. H., Trần, V. C., Đỗ, T. T. và Phạm, T. P. T. (2024) “Một số biện pháp phát triển năng lực giao tiếp toán học cho học sinh trong dạy học nội dung hình học (Toán 7)”, Tạp chí Giáo dục, 24(9), tr 19–24. Available at: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1754 (Truy cập: 21 Tháng Sáu 2024).