Nguyễn, L. P. và Lê, T. T. H. (2024) “Phát triển năng lực số cho giảng viên đại học trong bối cảnh hội nhập: nghiên cứu trường hợp tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành”, Tạp chí Giáo dục, 24(9), tr 7–12. Available at: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1755 (Truy cập: 16 Tháng Sáu 2024).