Dương, Q. N., Hồ, T. H. V. và Phan , T. T. H. (2024) “Xây dựng chuẩn đánh giá năng lực sinh học trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018”, Tạp chí Giáo dục, 24(9), tr 30–35. Available at: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1760 (Truy cập: 16 Tháng Sáu 2024).