Nguyễn, T. V. N. và An, B. T. (2024) “Xây dựng chương trình trải nghiệm STEM môn Khoa học tự nhiên lớp 6: Nghiên cứu tại thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc”, Tạp chí Giáo dục, 24(9), tr 36–41. Available at: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1761 (Truy cập: 16 Tháng Sáu 2024).