Nguyễn, Q. L., Trịnh, H. Q. và Nguyễn, T. P. (2024) “Khám phá ảnh hưởng của việc sử dụng ‘Mô phỏng PhET’ đến năng lực khoa học tự nhiên ở học sinh trung học cơ sở: Một nghiên cứu thực nghiệm”, Tạp chí Giáo dục, 24(9), tr 42–47. Available at: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1763 (Truy cập: 16 Tháng Sáu 2024).