Phạm, T. K. (2024) “Thực trạng sự hài lòng trong công việc của đội ngũ giảng viên Đại Học Huế”, Tạp chí Giáo dục, 24(9), tr 58–64. Available at: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1772 (Truy cập: 21 Tháng Sáu 2024).