Ngô, Q. V. (2021) “Một số yêu cầu khi đánh giá giờ học văn hóa phổ thông theo hướng tích cực hóa học tập của học sinh trường cao đẳng nghệ thuật”, Tạp chí Giáo dục, 494(2), tr 21–25. Available at: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/19 (Truy cập: 15 Tháng Bảy 2024).