Nguyễn, A. T. (2024) “Tìm hiểu về tính cách thương hiệu đại học, quản trị thương hiệu đại học”, Tạp chí Giáo dục, 24(11), tr 53–58. Available at: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1909 (Truy cập: 19 Tháng Bảy 2024).