Đỗ , X. T. (2021) “Dạy đọc hiểu văn bản thông tin ở tiểu học”, Tạp chí Giáo dục, 495(1), tr 1–4. Available at: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/28 (Truy cập: 19 Tháng Năm 2024).