Đỗ, H. T. (2021) “Quy trình đào tạo gắn lí thuyết với thực hành, khoa học cơ bản với khoa học chuyên ngành và nghiên cứu giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông”, Tạp chí Giáo dục, 493(1), tr 1–7. Available at: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/3 (Truy cập: 20 Tháng Sáu 2024).