Đỗ , X. T. . (2022) “Một số kĩ thuật viết sáng tạo văn kể chuyện theo tranh ở tiểu học ”, Tạp chí Giáo dục, 22(2), tr 1–6. Available at: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/323 (Truy cập: 20 Tháng Sáu 2024).