Trịnh, T. P. T. và Vũ, T. A. (2021) “Phân tích một số chính sách khuyến khích công bố quốc tế trong các trường đại học của Việt Nam ”, Tạp chí Giáo dục, 493(1), tr 8–12. Available at: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/4 (Truy cập: 19 Tháng Sáu 2024).