Dương, T. K. O. và Hoàng, T. H. (2021) “Tổ chức dạy học tích hợp cho học sinh trường nghề: Trường hợp tại Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang ”, Tạp chí Giáo dục, 495(1), tr 56–60. Available at: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/42 (Truy cập: 20 Tháng Giêng 2022).