Hồ , T. T. T., Trần , N. M. H., Lê , T. B. N., Nguyễn , M. H. và Hồ , T. P. Y. (2022) “Nhận thức của học sinh về bắt nạt trực tuyến: nghiên cứu trường hợp tại Trường Trung học phổ thông Phan Văn Trị, tỉnh Bến Tre”, Tạp chí Giáo dục, 22(14), tr 53–57. Available at: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/483 (Truy cập: 19 Tháng Bảy 2024).