Lê , T. B. L., Nguyễn , Q. H. và Nguyễn , K. T. (2023) “Sử dụng video để phát triển và đánh giá năng lực ghi chú toán học cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học ”, Tạp chí Giáo dục, 22(24), tr 19–24. Available at: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/613 (Truy cập: 14 Tháng Sáu 2024).