Nguyễn , T. X. (2023) “Một số vấn đề về khung năng lực số cho học sinh trung học phổ thông trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018”, Tạp chí Giáo dục, 23(2), tr 12–18. Available at: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/626 (Truy cập: 15 Tháng Bảy 2024).