Nguyễn , M. A. T. (2023) “Thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang”, Tạp chí Giáo dục, 23(2), tr 34–40. Available at: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/630 (Truy cập: 19 Tháng Bảy 2024).