Diệp , P. C. (2023) “Đề xuất chuẩn các năng lực cốt lõi của giảng viên dạy học trực tuyến tại các cơ sở giáo dục đại học”, Tạp chí Giáo dục, 23(3), tr 36–40. Available at: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/641 (Truy cập: 19 Tháng Bảy 2024).