Nguyễn , T. H. V., Nguyễn , T. T. H. và Nguyễn , T. T. (2023) “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo giáo dục mầm non tại Trường Cao đẳng Sơn La”, Tạp chí Giáo dục, 23(13), tr 53–58. Available at: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/815 (Truy cập: 19 Tháng Bảy 2024).