Chu , T. M. H. và Vũ Thị Thanh Vân, T. T. V. (2023) “Sử dụng kênh hình trong dạy học môn ‘Lịch sử và Địa lí’ cấp trung học cơ sở theo hướng phát triển năng lực cho học sinh ”, Tạp chí Giáo dục, 23(đặc biệt 8), tr 63–68. Available at: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/977 (Truy cập: 20 Tháng Sáu 2024).