Phạm , T. B. Đào và Hoàng , T. V. (2023) “Dạy học chủ đề ‘Liên kết hóa học’ (Hóa học 10) theo mô hình lớp học đảo ngược nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh”, Tạp chí Giáo dục, 23(đặc biệt 8), tr 103–109. Available at: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/989 (Truy cập: 15 Tháng Bảy 2024).