Vương, C. H. và Lê , T. Đặng C. (2023) “Vận dụng phương pháp dạy học hợp đồng nhằm phát triển năng lực tự học Hóa học cho học sinh lớp 11 ở trường trung học phổ thông”, Tạp chí Giáo dục, 23(đặc biệt 8), tr 117–124. Available at: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/992 (Truy cập: 15 Tháng Bảy 2024).