Phạm , A. V. . (2023) “Ứng dụng công nghệ thực tế ảo xây dựng kho tư liệu phục vụ dạy học Địa lí 10”, Tạp chí Giáo dục, 23(đặc biệt 8), tr 137–141. Available at: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/995 (Truy cập: 15 Tháng Bảy 2024).