Nguyễn , T. T. Q., Trần , T. B., Đặng , T. H. và Hoàng , T. N. (2023) “Nghiên cứu đề xuất giải pháp ứng dụng công nghệ thực tế ảo trong dạy học phần ‘Vật sống’ (Khoa học tự nhiên 6)”, Tạp chí Giáo dục, 23(đặc biệt 8), tr 155–161. Available at: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/998 (Truy cập: 15 Tháng Bảy 2024).