[1]
M. T. K. Lê và Q. V. Trang, “Tổ chức dạy học chủ đề ‘Sắc màu thực vật’ (Khoa học tự nhiên 8) theo hướng giáo dục STEAM”, TCGD, vol 23, số p.h đặc biệt 8, tr 168–174, tháng 9 2023.