[1]
T. T. Đinh và H. L. Nguyễn, “Các yếu tố cấu thành năng lực nghề nghiệp giáo viên mầm non”, TCGD, vol 23, số p.h 19, tr 21–27, tháng 10 2023.