[1]
K. C. Trương, “Tác động của những chính sách giáo dục đối với trẻ mầm non và học sinh phổ thông vùng dân tộc thiểu số, miền núi”, TCGD, vol 23, số p.h đặc biệt 10, tr 192–197, tháng 1 2024.