[1]
T. N. D. Nguyễn và T. H. N. Đoàn, “Đánh giá sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo đại học bằng E-learning trong bối cảnh Covid-19 tại Trường Đại học Lạc Hồng”, TCGD, vol 493, số p.h 1, tr 59–64, tháng 1 2021.