[1]
N. T. H. Nguyễn, “Phát triển năng lực viết đề xuất dự án cộng đồng cho sinh viên ngành Công tác xã hội tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thông qua mô hình học tập phục vụ cộng đồng”, TCGD, vol 24, số p.h 3, tr 53–58, tháng 2 2024.