[1]
T. T. Đinh và T. T. N. Phùng, “Nghiên cứu chủ đề đọc viết ở giai đoạn mầm non tại các nước đang phát triển trên cơ sở dữ liệu Scopus trong giai đoạn 1994-2021: xu hướng và hợp tác quốc tế”, TCGD, vol 24, số p.h 6, tr 1–5, tháng 3 2024.