[1]
T. T. H. Đỗ và T. T. H. Vũ, “Tổng quan nghiên cứu về giáo dục sáng tạo, quản lí giáo dục sáng tạo và những ‘khoảng trống’ trong nghiên cứu về quản lí giáo dục sáng tạo ở trường phổ thông Việt Nam”, TCGD, vol 504, số p.h 2, tr 1–6, tháng 11 2021.