[1]
T. T. T. Nguyễn, “Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho sinh viên qua dạy học học phần ‘Tư tưởng Hồ Chí Minh’ trong bối cảnh mới”, TCGD, vol 505, số p.h 1, tr 48–53, tháng 7 2021.