[1]
T. H. Phạm và N. Đông Nguyễn, “Một số nghiên cứu về chính sách và đánh giá hiệu quả chính sách hỗ trợ giáo viên dạy tiếng dân tộc thiểu số ở cơ sở giáo dục phổ thông”, TCGD, vol 24, số p.h 9, tr 1–6, tháng 5 2024.