[1]
H. Q. H. Nguyễn, V. C. Trần, T. T. Đỗ, và T. P. T. Phạm, “Một số biện pháp phát triển năng lực giao tiếp toán học cho học sinh trong dạy học nội dung hình học (Toán 7)”, TCGD, vol 24, số p.h 9, tr 19–24, tháng 5 2024.