[1]
L. P. Nguyễn và T. T. H. Lê, “Phát triển năng lực số cho giảng viên đại học trong bối cảnh hội nhập: nghiên cứu trường hợp tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành”, TCGD, vol 24, số p.h 9, tr 7–12, tháng 5 2024.