[1]
Q. N. Dương, T. H. V. Hồ, và T. T. H. Phan, “Xây dựng chuẩn đánh giá năng lực sinh học trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018”, TCGD, vol 24, số p.h 9, tr 30–35, tháng 5 2024.