[1]
T. V. N. Nguyễn và B. T. An, “Xây dựng chương trình trải nghiệm STEM môn Khoa học tự nhiên lớp 6: Nghiên cứu tại thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc”, TCGD, vol 24, số p.h 9, tr 36–41, tháng 5 2024.