[1]
Q. L. Nguyễn, H. Q. Trịnh, và T. P. Nguyễn, “Khám phá ảnh hưởng của việc sử dụng ‘Mô phỏng PhET’ đến năng lực khoa học tự nhiên ở học sinh trung học cơ sở: Một nghiên cứu thực nghiệm”, TCGD, vol 24, số p.h 9, tr 42–47, tháng 5 2024.