[1]
T. K. Phạm, “Thực trạng sự hài lòng trong công việc của đội ngũ giảng viên Đại Học Huế”, TCGD, vol 24, số p.h 9, tr 58–64, tháng 5 2024.