[1]
L. A. Đinh, “Thực trạng kĩ năng tự học của sinh viên chính quy ngành Giáo dục mầm non, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội”, TCGD, vol 494, số p.h 2, tr 49–53, tháng 1 2021.