[1]
T. H. G. Trần, T. P. L. Trần, và Q. M. . Phạm, “Thiết kế công cụ đo lường năng lực hợp tác dựa theo thuyết ba tầng trí tuệ của Sternberg”, TCGD, vol 1, số p.h 515, tr 7–12, tháng 6 2022.