[1]
T. P. T. Trịnh và T. A. Vũ, “Phân tích một số chính sách khuyến khích công bố quốc tế trong các trường đại học của Việt Nam ”, TCGD, vol 493, số p.h 1, tr 8–12, tháng 1 2021.