[1]
T. T. Ngô, “Thực hành thông điệp 5k trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19: Một nghiên cứu tại Trường Trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, tỉnh Vĩnh Long ”, TCGD, vol 495, số p.h 1, tr 47–51, tháng 2 2021.