[1]
T. K. O. Dương và T. H. Hoàng, “Tổ chức dạy học tích hợp cho học sinh trường nghề: Trường hợp tại Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang ”, TCGD, vol 495, số p.h 1, tr 56–60, tháng 2 2021.