[1]
T. B. L. Lê, Q. H. Nguyễn, và K. T. Nguyễn, “Sử dụng video để phát triển và đánh giá năng lực ghi chú toán học cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học ”, TCGD, vol 22, số p.h 24, tr 19–24, tháng 1 2023.