[1]
X. T. Đỗ, “Một số kĩ thuật viết sáng tạo văn kể chuyện theo đặc điểm thể loại ở tiểu học”, TCGD, vol 23, số p.h 3, tr 1–5, tháng 2 2023.